با توجه به بدهی شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به جهت عدم پرداخت حق بیمه پرسنل در ماههای گذشته 

با تعامل ایجاد شده فی مابین شهرداری و سازمان تامین اجتماعی ؛ این مشکل مرتفع گردید .

سرپرست شهرداری دراینخصوص اظهارداشت:

 با عنایت به اینکه بعلت بدهی شهرداری به تامین اجتماعی مدتی دفترچه های درمانی پرسنل تمدید و تعویض نمیگردید که در مورخه ۹۷/۶/۷جلسه ای با ریاست محترم سازمان تامین اجتماعی زابل  برگزار که ماحصل این جلسه ،ایجاد تعامل فی مابین شهرداری و سازمان تامین اجتماعی در خصوص حل مشکل دفترچه های درمانی پرسنل شهرداری بود که جادارد از زحمات مهندس ناظری معاونت محترم استاندار و فرماندار زابل در راستای هماهنگیهای لازم دراینخصوص هم سپاسگزاری نمود..

 

خمری - سرپرست شهرداری زابل