اعضای شورای اسلامی شهر وسرپرست شهرداری زابل باامام جمعه معزز زابل دیدار نمودند

این دیدارکه صبح مورخه 97/7/12 در محل دفتر امام جمعه محترم صورت پذیرفت ،آقای احمد میر رئیس شورای شهر گزارش مبسوط مصوبات شورا از زمان تصدی هیئت رئیسه جدید شورای شهر به استحضار دکتر کیخا رساندند ،همچنین در خصوص تدابیر و برنامه های آتی شورای شهر و شهرداری در راستای رفع کاستی ها و معضلات شهری شهرزابل ،درراستای خدمات رسانی بهینه به شهروندان محترم ،بحث و تبادل نظرگردید.