سرپرست شهرداری با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی زابل بمنظور اتخاذ تدابیر لازم جهت همکاری ؛ دیدار نمودند

این دیداربا خیر مقدم وخوش آمدگویی رئیس دانشگاه، در محل دفتر ایشان صورت پذیرفت، سپس دکتر خمری گزارشی از روند اقدامات انجام شده در مدت سرپرستی خودشان بیان نموده و خواستار همکاری دانشگاه با شهرداری درراستای رفع مشکلات شهری شهرزابل گردیدند،بطوریکه ترتیبی اتخاذ گردد تادانشجویان و نخبگان علمی رشته های مرتبط امورشهری ، با شهرداری زابل تعامل و همکاری شایسته داشته باشند .
?در پایان رئیس دانشگاه ضمن ابراز خرسندی از حضور سرپرست شهرداری در دانشگاه ،آمادگی دانشگاه در زمینه همکاری باشهرداری زابل را اعلام نمودند.