توزیع ۵۰۰ نسخه بروشور «زباله نریزیم» درراستای فرهنگ سازی ...

به جهت  فرهنگ سازی و کاهش پخش زباله در معابر سطح شهر حسب مصوبه شماره ۴۴شورای محترم اسلامی شهرزابل500نسخه بروشور «زباله نریزیم » دربین شهروندان در سطح شهر توزیع گردید ؛ این بروشورها در مدارس و اماکن عمومی هم توزیع خواهد شد