با توجه به دردست ساخت ایستگاه میانی زباله ؛دکترخمری از روند ساخت ایستگاه بازدید نمودند

♦بازدید سرپرست شهرداری بهمراه مدیرعامل سازمان پسماند شهرداریهای منطقه سیستان ازروندساخت ایستگاه میانی انتقال زباله سازمان مدیریت پسماند واقع در غرب روستای سه قلعه .

شایان ذکراست که پس از تکمیل وبهره برداری ایستگاه فوق الذکر، ایستگاه میانی از محل فعلی کارگاه عمران به ایستگاه میانی منتقل میگردد

همچنین ایشان بهمراه معاونت خدمات شهری ومسئول شهرداری ناحیه ۲ از جمعه بازار بازدید نموده  و برنامه ریزی لازم جهت ساماندهی دستفروشان جمعه بازار زابل اتخاذ نمودند..