گزارش عملکرد مقایسه ای اداره طرحهای توسعه ونوسازی شهرداری زابل بشرح جدول ذیل میباشد