رسیدگی به وضعیت پارکهای محله ای سطح شهرزابل در حال اجراست

در این راستا تاکنون وسایل بازی  پارکهای محله ای بشرح ذیل بازسازی و رنگ آمیزی گردیده است

-بازسازی و رنگ امیزی پارک محله ای خیابان رسالت

-بازسازی و رنگ آمیزی وسایل بازی بوستان نسترن وشقایق

-رنگ امیزی وسایل بازی پارک محله ای تقاطع خیابان فردوسی وبلوار کارگر

-بازسازی وسایل بازی پارک محله ای بلوارکارگر ۱۴وپارک خیابان مالک اشتر

-بازسازی و رنگ امیزی وسایل بازی موجود درپارک محله ای خیابان امام خمینی46