درمورخه 97/7/29 اعضای شورای اسلامی شهر وسرپرست شهرداری زابل با معاونت محترم استاندار وفرماندارزابل دیدار داشتند

این دیدارکه درساعت ۱۸ مورخ ۹۷/۷/۲۹در محل دفتر فرماندار محترم صورت پذیرفت ،آقای احمد میر رئیس شورای شهر گزارش مبسوط مصوبات شورا از زمان تصدی هیئت رئیسه جدید شورای شهر را به استحضار فرماندار محترم رساندند ،همچنین در خصوص تدابیر و برنامه های آتی شورای شهر و شهرداری ، جهت رفع کاستی ها و معضلات شهری شهرزابل ،درراستای خدمات رسانی بهینه به شهروندان محترم ،بحث و تبادل نظرگردید.