به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس عوارضات شهرداری زابل تا 30 درصد تخفیف یافت

بدین منظور برابر بند یک صورتجلسه شماره 103 مورخه 97/7/8 شورای اسلامی شهرزابل عوارضات محلی به میزان 30 درصد  به مدت دوماه از تاریخ  97/7/28 تخفیف یافت