این دیدار که در محل دفتر شهردار صورت پذیرفت آقای دکتر سیاسر رئیس دانشگاه پیام نور با دکتر خمری دیدار داشتند

دراین دیدار ،جناب آقای دکتر سیاسر رئیس دانشگاه پیام نور زابل ضمن تبریک انتخاب دکترخمری به سمت شهردارزابل ،آمادگی دانشگاه پیام نور را جهت همکاری با شهرداری درراستای بهبود امورات شهری، اعلام نمودند.