سومین جلسه شورای مدیران شهرداری به ریاست دکترخمری شهردارزابل برگزار گردید

این جلسه  که در محل سالن جلسات مهمانسرای شهرداری برگزار گردید
-ابتدا  مصوبات جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفته و مدیران واحدهای مختلف، گزارش عملکردحوزه کاری خود رااعلام نمودند .
-در پایان این جلسه مقرر گردید در جلسه هفته آینده میزان پیشرفت امورات محوله به هر واحد مورد سنجش قرار گیرد..