پس از برداشت میدانی اطلاعات املاک شهرزابل؛ توزیع قبوض نوسازی به درب منازل شهروندان آغاز گردید...

قابل توجه شهروندان گرامی -از آنجائیکه مراحل برداشت میدانی و ثبت ممیزی و املاک شهرزابل به اتمام و قبوص نوسازی به درب منازل ارسال میکردد .لذا مقتضی است در صورت مغایرت اطلاعات فیش عوارض نوسازی ؛جهت اصلاح با ارائه سند و آخرین فیش واریزی به واحد نوسازی شهرداری زابل مراجعه فرمایند.
-مهلت اعتراض از روز انتشار آگهی نوبت اول مورخ ۹۷/۹/۵
 بمدت چهارماه میباشد .
-قبول اعتراض مشروط به درج نشانی کامل و صریح در فرم درخواست اعتراض میباشد.

روابط عمومی شورای اسلامی شهر وشهرداری زابل