به استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها و بند3 صورتجلسه شماره 106 شورای اسلامی شهرزابل تجدید مناقصه برگزار میگردد.

 

بنام خدا      

 آگهی تجدید مناقصه (نوبت اول)

 

شهرداری زابل به استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها و بند 3 صورتجلسه شماره 106مورخه 97/7/11شورای محترم اسلامی شهر زابل در نظر دارد تعداد 5 دستگاه خاور کمپرسی 4تنی با راننده با مدل 90به بالا جهت حمل زباله از طریق مناقصه عمومی به اشخاص واجد الشرایط به مدت 6ماه به صورت اجاره ماهیانه واگذار نماید ، از متقاضیان محترم دعوت میشود از تاریخ نشراین آگهی جهت دریافت برگ شرکت در مناقصه به امور قراردادها شهرداری مراجعه نمایند و نسبت به واریز 5 % درصد کل مبلغ پیشنهادی بعنوان سپرده شرکت در مناقصه به شماره حساب 0106674386006 نزد بانک ملی شعبه شهرداری واریز نمایند..

شرایط مناقصه

1- مقادیر و میزان حجم کار : روزانه حداقل  8 ساعت کارمفید با تعیین وقت مسئول خدمات شهری می باشد

2- مدت قرارداد و منابع : مدت قرارداد 6 ماهه و پرداخت کارکرد از منابع داخلی میباشد .

3-اجاره هر دستگاه خاور کمپرسی با راننده  با قیمت پایه برای یک ماه مبلغ 35000000 ریال  میباشد

4-پیشنهاد قیمت بایستی برای هرکدام بصورت ماهانه بوده و به پیشنهاد مبهم ،مشروط، مخدوش  ، فاقد تضمین و یا تحویل خارج از موعد مقرر ترتیب اثر نخواهد شد

5-نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی یا واریزی به جاری حساب 0106674386006 بنام شهرداری زابل نزدبانک ملی شعبه شهرداری باشد

6-شرایط متقاضی : داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه طبق مشخصات اعلامی توام با راننده دارای گواهینامه مرتبط توانایی ارائه تضمین انجام تعهدات به میزان 10درصد مبلغ کل قرارداد .

7-تامین کلیه هزینه های خاورهای کمپرسی اعم از سوخت بیمه استهلاک پرداخت حقوق و مزایاو ایاب و ذهاب راننده برعهده برنده مناقصه و تامین کارگر جهت بارگیری بعهده کارفرما خواهد بود.

8-به پیشنهاداتی که قانون منع مداخله کارکنان دولت را رعایت نکرده باشد ترتیب اثر داده نمی شود

9-کلیه کسورات قانونی برعهده برنده مناقصه می باشد

10-هزینه نشرآگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

11-شهرداری در رد یاقبول هریک از پیشنهاد ها بنا به صرفه و صلاح شهرداری مختار می باشد.

12-نحوه تسلیم پاکات : سپرده در مناقصه پاکت (الف) 2- اسناد مناقصه به همراه اسناد مالکیت دستگاه خاور به انضمام کپی مدارک و.... متقاضی در پاکت (ب) برگ پیشنهاد قیمت به صورت صریح و خوانا در پاکت (ج) وهرسه پاکت در یک پاکت بزرگ قرارداده شده و به واحد امور مالی شهرداری تحویل گردد.

13- مهلت دریافت اسناد شرکت در مناقصه از مورخه 97/10/22  تاآخر وقت اداری روزدوشنبه مورخه 97/11/1

14-تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح روزسه شنبه مورخه 97/11/2 درمحل دفتر شهردار می باشد 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

روابط عمومی شورای اسلامی شهر – شهرداری زابل