نشست مشورتی رئیس شورای اسلامی شهر و شهردارزابل با معتمدین ،اعضای شورای اسلامی دهستان کرباسک و ...

نشست مشورتی رئیس شورای اسلامی شهر و شهردارزابل با معتمدین ،اعضای شورای اسلامی دهستان کرباسک و نمایندگان تالارهای پذیرایی و جایگاه سوخت امام حسین (ع) جهت ساماندهی ورودی شهر زابل از طرف زاهدان (بلوار شهید نوری) و احداث میدان جدید.

 پیرو نشست قبلی با اعضای فوق الذکر ،شامگاه ۹۷/۱۰/۱۹  برنامه ریزیهای لازم جهت شروع عملیات احداث میدان جدید ،از سوی طرفین صورت پذیرفت .