بازسازی خیابان هامون و احداث سرویس بهداشتی و مسجددراطراف میدان یعقوب لیث

در کنار تسطیح مکانهای مختلف اطراف شهر (30 متری اطراف میدان یعقوب لیث)جهت سهولت درتردد شهروندان محترم ؛ تراش وجمع آوری آسفالت  انتهای خیابان هامون حدفاصل هامون یکم تابلوارکارگرشمالی بمنظور بازسازی جدول و آسفالت معبر مذکور(1300متر جدولگزاری وآسفالت و زیرسازی4200 مترمربع)آغاز ؛همچنین سرویسهای بهداشتی اطراف میدان یعقوب لیث؛.بمنظور احداث سرویس بهداشتی ومسجد و محوطه سازی اطراف آن مکان؛ تخریب گردید .