گزارش عملکردمقایسه ای اداره طرحهای توسعه و نوسازی (شهرسازی) در اسفندماه 1397 بشرح جدول ذیل میباشد:

                                 مسعودعرب -رئیس اداره طرحهای توسعه و نوسازی شهرداری