با عنایت به لزوم رسیدگی به درخواستهای شهروندان و رسیدگی عاجل پس از بارندگی روز گذشته ؛دکتر خمری جهت دریافت گزارشات شهروندان محترم در خصوص آبگرفتگی معابر ازطریق تلفن ۱۳۷  و دستور رسیدگی آنی  به درخواستهای اعلام شده در مرکز پیام شهرداری حضور یافته و مستقیما پاسخگوی تلفنهای شهروندان محترم ؛بودند.