شهرداری زابل در نظر دارد به استناد بند 2 صورتجلسه شماره 145مورخه  8/12/97 شورای محترم اسلامی شهر زابل  بیمه تکمیلی پرسنل شهرداری  و سازمانهای تابعه را ازطریق مناقصه عمومی به شرکت های دارای مجوز از بیمه مرکزی و یا سایر سازمانهای ذی صلاح ارائه به مدت یک سال واگذار نماید ، از متقاضیان محترم دعوت میشود از تاریخ نشراین آگهی جهت دریافت برگ شرکت در مناقصه به امور قراردادها شهرداری مراجعه نمایند و نسبت به واریز 5 % درصد کل مبلغ پیشنهادی بعنوان سپرده شرکت در مناقصه به شماره حساب 0106674386006 نزد بانک ملی شعبه شهرداری واریز نمایند.

شرایط مناقصه

1-به پیشنهاداتی که قانون منع مداخله کارکنان دولت را رعایت نکرده باشد ترتیب اثر داده نمی شود.

2-کلیه کسورات قانونی برعهده برنده مناقصه می باشد

3-هزینه نشرآگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

4-شهرداری در رد یاقبول هریک از پیشنهاد ها بنا به صرفه و صلاح شهرداری مختار می باشد.

5-هرگاه برنده اول ،دوم ، سوم ، مناقصه پس از ابلاغ حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

6-نحوه تسلیم پاکات : سپرده در مناقصه پاکت (الف) 2- اسناد مناقصه ومدارک.... متقاضی در پاکت (ب) برگ پیشنهاد قیمت به صورت صریح و خوانا در پاکت (ج) وهرسه پاکت در یک پاکت بزرگ قرارداده شده و به واحد امور مالی شهرداری تحویل گردد.

7-مهلت دریافت اسناد شرکت در مناقصه از مورخه 98/3/1 تا آخر وقت اداری روزپنجشنبه مورخه 98/3/9

8- تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح روز شنبه مورخه 98/3/11 در محل دفتر شهردار می باشد.

 

روابط عمومی شورای اسلامی شهر وشهرداری زابل