اوقات شرعی ماه مبارک رمضان به افق شهرستان زابل بشرح جدول ذیل میباشد