راهپیمایی مورخ ۹۸/۲/۲۰ مردم شهرستان زابل در حمایت از بیانات اخیر دکتر روحانی  ریاست جمهوری و  بیانیه شورای عالی امنیت ملی کشور در خصوص بد عهدی اروپایی ها و خباثت آمریکا در موضوع برجام این راهپیمایی پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه در زابل با حضور معاونت استاندار و فرماندار ویژه شهرستان زابل ،دکتر خمری شهردارزابل،مسئواین نظامی وانتظامی  همراه با مردم همیشه در صحنه این شهرستان  در حمایت از بیانات دکتر روحانی ریاست جمهور و بیانیه شورای عالی امنیت ملی کشور در خصوص برجام ،برگزار گردید. راهپیمائیان با مشت های گره کرده و فریاد مرگ بر آمریکا و اسرائیل انزجار خود را از دول ظالم،مستبکر جهان ابراز داشتند.