سفر دکتر خمری شهردار زابل به همراه شهرداران حوزه سیستان به تهران به منظور دیدار با وزیر محترم کشور  با هدف بیان مشکلات شهری و اخذ اعتبار لازم جهت آسفالت سطح شهر و دیگر نیازهای موجود شهرزابل و منطقه سیستان -دکترخمری شهردارزابل و شهرداران حوزه سیستان در جلسه ای با حضور دكتر دهمرده نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی ، معاون محترم عمرانی وزیر کشور جناب آقاي دکتر جمالی نژاد و همكارانشان در محل وزارت کشور صبح مورخ ۹۸/۲/۲۳ مشکلات شهرداريهای منطقه سیستان  ، را بیان نموده و  مساعدت همه جانبه جهت رفع مشکلات شهری  را خواستارشدند.