در ادامه روند تجهیز بلوارهای سطح شهر به آبیاری قطره ای ؛ بلوار مصطفی خمینی(ره) در حال انجام این عملیات میباشد

در همین راستا رئیس شورای شهرزابل از روند انجام عملیات بازدید بازدید نمودند