جلسه شهردار  با دانشجویان رشته برنامه ریزی شهری دانشگاه ملی ...درراستای بررسی وضعیت بازار؛ شهردارزابل باتفاق تعدادی از مدیران شهرداری از وضعیت بازار و کسبه محترم بازدید نمودندمسابقه فینال لیگ برتر فوتبال شهرستان زابل  با حضور ورزش دوستان ، مهندس گنجی فرماندار،دکترخمری شهردار ،معاونین ومدیران شهرداری و.واحد موتوری در کنار وظایف روزمره  اقدام به  بازسازی وسائط نقلیه معیوب ؛نموده است....میزان عملکرد اداره طرحهای توسعه و نوسازی شهرداری ومقایسه با سالهای 91 تا97 بشرح ذیل میباشدبازدید امروز547
بازدید دیروز909
بازدید هفته547
بازدید کل474378