سرپرست سازمان مدیریت و تظارت برتاکسیرانی زابل:مهندس رحمت اله فاروقی

کارشناس .................

 

اعضاء شورای سازمان،آقایان:1-هوشنگ ناظری2-مهندس حمیدرضانوری3-حبیب راشدی4-احمد مسعودنیا5-حامد شهرکی مقدم

اعضاءهیئت مدیره سازمان،آقایان:1--ضیاءا..شرفی2-عبدالحسین اصغریان3- رحمت الله فارقی

 

**شرح وظایف و اختیارات مدیرعامل سازمان تاکسیرانی زابل **

درگذشته و قبل از تصويب ماده‌واحده قانون تمركز امور مربوط به تاكسيراني زير نظر شهــرداريـها (مـصـوب ۲۸  خـرداد  ۱۳۵۹)  اداره  و  نـظـارت  بـر امـور  تــاكسيرانـي تـوسط  ادارات و  سازمانـهاي  مختلف ازجمله  فـرمـانداري-  بخشداري- شهرداري- راهنمايي  و  رانندگي- شركتهاي  تعاوني و در  بعضي  از شهرها،  تشكيلات صنفي نظير اتحاديه  تاكسيرانان و انجمن‌هاي صنفي و مشابه كه تمامي يا بخشي از امور تاكسيراني را بر عهده داشتند  اداره  می‌شد و  به لحاظ  مديريتهاي  مختلف  قانون واحدي  نبود   تا به‌صورت محور و  با  جلوگيري از موازي كاري  بتواند اين مبحث مهم در حيـات  شهرها را ساماندهي  نمايـد امـا  با  تصويب  قانون تمركز  امور  مربوط  به تاكسيراني ناظر بر انواع تاكسي‌هاي شهري شامل گردشي-راهي-ويژه- بی‌سیم - راه‌آهن- پایانه‌ها- شركتهاي حمل‌ونقل مسافر درون‌شهری آژانس‌های تاكسي سرويس – فرودگاه و مشابه در سال ۱۳۷۲ كليه قوانين  پراكنده و  مقررات قبلي و مـغاير با قانون  ماده‌واحده لغو  و  اداره امور تاكسيراني بطور متمركز به وزارت كشور محول گرديد و  اين وزارتخانه موظف  شد در اجراي  آئین‌نامه  مصوب 74/8/10 هیئت محترم  دولـت نسبت بـه تهيه آئین‌نامه  اجرايي بـراي  قـانون ... و در  اجراي  مـواد ۵۴ و ۸۴ نسبت به  تأسیس سازمانهاي تاكسيراني در شهرهای بالاي ۲۰۰  هزار نـفر جمعيت (مستند به آخرين سرشماري عمومي و رسمي كشور) و  واحد تاكسيراني در  شهرهاي داراي جمعيت كمتر  از ۲۰۰ هزار نفر اقدام  نمايد و پس از تهیه آئین‌نامه و  دستورالعمل اجرايي آئین‌نامه مذكور  عملاً  مديريت تاكسيراني به عهده شهرداريها و سازمانهاي  تاكسيراني  واگذار گرديد كه بر همين اساس هم سازمان و مديريت و نظارت بر تاكسيراني زابل كه سازماني است وابسته به شهرداري زابل و  با دارا بودن شخصيت حقوقي مستقل و استقلال  مالي واداری د ر اجراي  مواد ۵۴ و ۸۴ قانون شهرداري و بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون  تشكيلات و  اختيارات  شوراهاي  اسلامي كشور، تأسیس سازمان تاکسیرانی زا بل مورد تاییدوموافقت وزارت کشور قرارگرفته وازتاریخ 90/10/17 رسماً فعالیت خود را به‌عنوان سازمان تاکسیرانی آغاز کرد. قابل‌ذکر است بر اساس ماده ۹  قانون  توسعه  حمل‌ونقل و مديريت مصرف سوخت كشور مصوب 86/9/18 مسئوليت حمل‌ونقل بار و مسافردرشهروحومه آن نیز مجدداً به شهرداريها واگذار و تأکید شده است و متعاقب آن تصویب‌نامه کمسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی کـه طـی شماره  ۶۱۵۸۵-رت  ۴۲۲۸۲ ک  مورخ 88/3/20 مـعاون اول محترم رئیس‌جمهور  ابلاغ‌شده مؤکدا  مسئولیت  نظارت بر حمل‌ونقل بارو مسافر در شهر و حومه هم به شهرداریها واگذار گردیده است. در  حـال حاضـر نـاوگان سازمـان مـدیـریت و نـظارت بر تاکسیرانی شهـرداری زابل بـا 1114 دستگاه تاکسی و 34 مسیر حمل‌ونقل مسافر و دو شـرکـت تاکسی‌تلفنی بی‌سیم (ایـثار و آسایش) مشغـول خدمت گذاری بـه شهرونـدان محترم میباشد.