اطلاعات این صفحه در حال تکمیل شدن است...

 

مسئول واحد خدمات شهری و فضای سبز:  عباس رنجبر

 

 

 

سوابق کاری:

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

**شرح وظایف مسئول واحد خدمات شهری و فضای سبز شهرداری زابل**

 

1-

2-

3-

4-

5-