مطالب این صفحه درحال تکمیل شدن است. 

 

 

   مسئول واحد عمران: مهندس مهیارمیر

    کارشناس ارشد عمران

         

سوابق کاری :

۱-

 

 

 

** شرح وظايف مسئول واحد عمران شهرداري زابل **

 

1-

2-

3-

4-

5-