حضور دکترموسی خمری در مراسم بازسازی واقعه تاریخی غدیرخم درمورخه 97/6/5