برای ترویج فرهنگ شهرما -خانه ما ؛شهرداری زابل شهروندان نمونه ای که نسبت به زیباسازی محله خود اقدام می نمایند را معرفی می نماید

شهروندان محترمی که نسبت به زیباسازی کوچه و محله خود اقدام می نمایند ؛تصاویر مربوطه را از طریق سامانه های ارتباط مردمی شهرداری ارسال تا نسبت به معرفی آنان اقدام گردد.

 

ایجاد باغچه ،فضای سبز ودرختچه گل کاغذی متنوع و زیبا در منزل مسکونی واقع درخیابان شهید باقری، توسط شهروند نمونه و خوش ذوق آقای ابوالقاسم سالارزهی

-با سپاس از شهروند نمونه  خیابان شهید باقری که به شعار #شهرما_خانه_ما ،جامه عمل پوشانده است .

 

-ایجاد باغچه ،فضای سبز وگلکاری کوچه سعدی ۱۹، توسط شهروند نمونه و خوش ذوق آقای سجاد شهرکی

-با سپاس از شهروند نمونه  کوچه سعدی ۱۹ که به شعار #شهرما_خانه_ما ،جامه عمل پوشانده است .

 

-گلکاری باغچه مسجد امام خمینی (ره) واقع درکوچه بربریها در خیابان سعدی  توسط شهروند نمونه و خادم مسجد آقای عزیز میرزایی..

-با سپاس از شهروند نمونه آقای عزیز میرزایی  که به شعار #شهرما_خانه_ما ،جامه عمل پوشانده است .

 

-تسطیح - جدولگذاری و ایجاد باغچه و فضای سبز با همیاری شهروندان محترم  بلوار آیت الله بختیاری ۹ به مدیریت آقای سید حسینعلی نوری شهروند نمونه از اهالی کوچه فوق الذکر و همکاری شهرداری زابل ..

-با سپاس از اهالی محترم بلوار آیت الله بختیاری ۹ که به شعار #شهرما_خانه_ما ،جامه عمل پوشاندند.

-ایجاد باغچه و فضای سبز با همیاری شهروندان محترم کوچه ارتش ۷ به مدیریت آقای رستمی شهروند نمونه از اهالی کوچه فوق الذکر و همکاری شهرداری زابل ..

-با سپاس از اهالی محترم کوچه ارتش ۷ که به شعار #شهرما_خانه_ما ،جامه عمل پوشاندند.

ایجاد باغچه و فضای سبز توسط شهروندان محترم کوچه بسیج ۱۰ به مدیریت آقای عبدالعلی مشتاقی شهروند نمونه از اهالی کوچه فوق الذکر  ..

-با سپاس از اهالی محترم کوچه بسیج ۱۰ که به شعار #شهرما_خانه_ما ،جامه عمل پوشاندند.