برای ترویج فرهنگ شهرما -خانه ما ؛شهرداری زابل شهروندان نمونه ای که نسبت به زیباسازی محله خود اقدام می نمایند را معرفی می نماید

شهروندان محترمی که نسبت به زیباسازی کوچه و محله خود اقدام می نمایند ؛تصاویر مربوطه را از طریق سامانه های ارتباط مردمی شهرداری ارسال تا نسبت به معرفی آنان اقدام گردد.

 

-ایجاد باغچه ،فضای سبز وگلکاری کوچه سعدی ۱۹، توسط شهروند نمونه و خوش ذوق آقای سجاد شهرکی

-با سپاس از شهروند نمونه  کوچه سعدی ۱۹ که به شعار #شهرما_خانه_ما ،جامه عمل پوشانده است .

 

-گلکاری باغچه مسجد امام خمینی (ره) واقع درکوچه بربریها در خیابان سعدی  توسط شهروند نمونه و خادم مسجد آقای عزیز میرزایی..

-با سپاس از شهروند نمونه آقای عزیز میرزایی  که به شعار #شهرما_خانه_ما ،جامه عمل پوشانده است .

 

-تسطیح - جدولگذاری و ایجاد باغچه و فضای سبز با همیاری شهروندان محترم  بلوار آیت الله بختیاری ۹ به مدیریت آقای سید حسینعلی نوری شهروند نمونه از اهالی کوچه فوق الذکر و همکاری شهرداری زابل ..

-با سپاس از اهالی محترم بلوار آیت الله بختیاری ۹ که به شعار #شهرما_خانه_ما ،جامه عمل پوشاندند.

-ایجاد باغچه و فضای سبز با همیاری شهروندان محترم کوچه ارتش ۷ به مدیریت آقای رستمی شهروند نمونه از اهالی کوچه فوق الذکر و همکاری شهرداری زابل ..

-با سپاس از اهالی محترم کوچه ارتش ۷ که به شعار #شهرما_خانه_ما ،جامه عمل پوشاندند.

ایجاد باغچه و فضای سبز توسط شهروندان محترم کوچه بسیج ۱۰ به مدیریت آقای عبدالعلی مشتاقی شهروند نمونه از اهالی کوچه فوق الذکر  ..

-با سپاس از اهالی محترم کوچه بسیج ۱۰ که به شعار #شهرما_خانه_ما ،جامه عمل پوشاندند.