نماد
لوگو

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي:خريد 10.000 تن ماسه شكسته

شهرداري زابل در نظر دارد :مقدار 10.000 تن ماسه شكسته را طبق جزئيات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گيري از سامانه تداركات الكترونيكي دولت https://sso2.setadiran.ir/portal/login) ) با شماره مناقصه 2002091256000003خريداري نمايد.

زمان انتشار در سايت:              15/07/1402 ساعت 13:30

زمان دريافت اسناد مناقصه:       23/07/1402 ساعت 14:00

آخرين مهلت ارسال پيشنهاد:   03/08/1402 ساعت 14:00

زمان بازگشايي :                       04/08/1402 ساعت 11:00

زمان اعلام برنده حداكثر يك هفته پس از بازگشايي

ضمنا رعايت موارد فوق الزامي ميباشد

1-برآورد اوليه                                                        22.000.000.000 ريال               

2-مبلغ تضمين شركت در مناقصه5% ارزش ريالي برآورد اوليه ميباشد كه بصورت ضمانتنامه بانكي با اعتبارحداقل سه ماه يا فيش واريزي نقدي به حساب 0106674386006 بانك ملي شعبه آموزش و پرورش بنام سپرده شهرداري زابل باشد

3-سپرده نفرات اول و دوم در صورتي كه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداري ضبط خواهد شد

4-هزينه درج آگهي نوبت اول ودوم به عهده برنده مناقصه ميباشد

5-شهرداري در رد يا قبول  يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود

6-ساير شرايط و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است

8-برگزاري مناقصه صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيكي  دولت ميباشد و كليه  مراحل فرآينده مناقصه شامل خريد ودريافت اسناد مناقصه(در صورت وجود هزينه مريوطه) پرداخت تضمين شركت در مناقصه (وديعه) ارسال پيشنهاد  قيمت،بازگشايي پاكات،اعلام به برنده، واريز وجه مناقصه در بستر سامانه ستاد  از اين طريق امكان پذير  ميباشد

9- متقاضيان اصل ضمانتنامه  يا فيش بانكي را پس از بارگزاري در سايت (پاكت الف) به صورت فيزيكي تا مورخ 03/08/1402در پاكت سر بسته و با درج كامل مشخصات شركت و شماره تماس به اداره مالي شهرداري زابل تحويل نمايند .

روابط عمومی شورای اسلامی شهر وشهرداری زابل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *