نماد
لوگو

آگهی مزایده غرفه های بازار سنتی

آگهي مزايده عمومي :اجاره 4 باب مغازه تجاري واقع در سي متري ترمينال  

شهرداري زابل در نظر دارد :اجاره 4 باب مغازه تجاري واقع  درسي متري ترمينال  را طبق جزئيات مندرج در اسناده مزايد با بهره گيري از سامانه تداركات الكترونيكي دولت https://sso2.setadiran.ir/portal/login)    ) با شماره مزايده 5003091256000003 به اجاره واگذار نمايد.

زمان انتشار در سايت:          25/01/1403 ساعت 11:00

مهلت دريافت اسناد مزايده:   06/02/1403 ساعت 14:00

آخرين مهلت ارسال پيشنهاد:   17/02/1403

زمان بازگشايي :     18/02/1403 ساعت 10:00

زمان اعلام برنده حداكثر يك هفته پس از بازگشايي

ضمنا رعايت موارد فوق الزامي ميباشد

1-برآورد اوليه طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري

رديف عنوانميزان اجازه ماهيانه ( ريال )
1مغازه شماره يك بمساحت 45 مترمربع35.000.000
2مغازه شماره دو بمساحت 48 مترمربع36.000.000
3مغازه شماره سه بمساحت 49 متر مربع36.000.000
4 مغازه شماره چهار بمساحت 71 متر مربع      41.000.000

2-مبلغ تضمين شركت در مزايده5%ارزش ريالي قيمت پايه ميباشد كه بصورت ضمانتنامه بانكي با اعتبارحداقل سه ماه يا فيش واريزي نقدي به حساب 0106674386006 بانك ملي بنام سپرده شهرداري زابل باشد

3-مبلغ خريد اوراق مزايده مبلغ1.000.000ريال به حساب 0105640545001 درآمدهاي عمومي شهرداري در سامانه ستاد ايران ميباشد

4-سپرده نفرات اول و دوم در صورتي كه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداري ضبط خواهد شد

5-هزينه درج آگهي نوبت اول ودوم به عهده برنده مزايده ميباشد

6-شهرداري در رد يا قبول  يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود

7-ساير شرايط و جزئيات در اسناد مزايده مندرج است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *