نماد
لوگو

آگهی مزایده غرفه های پارک بانوان

آگهي مزايده عمومي :اجاره 9 باب غرفه و 1باب كافي شاپ

شهرداري زابل در نظر دارد :اجاره 9 باب غرفه و 1 باب كافي شاپ را طبق جزئيات مندرج در اسناده مزايد با بهره گيري از سامانه تداركات الكترونيكي دولت https://sso2.setadiran.ir/portal/login)     ) با شماره مزايده 5003091256000001 به اجاره واگذار نمايد.

زمان انتشار در سايت:          11/01/1403 ساعت 11:00

مهلت دريافت اسناد مزايده:   20/01/1403 ساعت 140:00

آخرين مهلت ارسال پيشنهاد:   30/01/1403

زمان بازگشايي :     01/02/1403 ساعت 11:00

زمان اعلام برنده حداكثر يك هفته پس از بازگشايي

ضمنا رعايت موارد فوق الزامي ميباشد

1-برآورد اوليه طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري

مساحت غرفهمبلغ اجاره ماهيانه
7.91 متر مربع10.000.000 ريال
15.61 متر مربع15.000.000 ريال
100 متر مربع (كافي شاپ)70.000.000 ريال

2-مبلغ تضمين شركت در مزايده5%ارزش ريالي قيمت پايه ميباشد كه بصورت ضمانتنامه بانكي با اعتبارحداقل سه ماه يا فيش واريزي نقدي به حساب 0106674386006 بانك ملي بنام سپرده شهرداري زابل باشد

3-مبلغ خريد اوراق مزايده مبلغ1.000.000ريال به حساب 0105640545001 درآمدهاي عمومي شهرداري در سامانه ستاد ايران ميباشد

4-سپرده نفرات اول و دوم در صورتي كه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداري ضبط خواهد شد

5-هزينه درج آگهي نوبت اول ودوم به عهده برنده مزايده ميباشد

6-شهرداري در رد يا قبول  يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود

7-ساير شرايط و جزئيات در اسناد مزايده مندرج است

8-برگذاري مزايده صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيكي  دولت ميباشد و كليه  مراحل فرآينده مزايده شامل خريد ودريافت اسناد مزايده (در صورت وجود هزينه مربوطه) پرداخت تضمين شركت در مزايده (وديعه) ارسال پيشنهاد  قيمت،بازگشايي پاكات،اعلام به برنده، واريز وجه مزايده و در بستر سامانه ستاد  از اين طريق امكان پذير  ميباشد

9-پيشنهاد ميگردد قبل از ارائه پيشنهاد از موارد مزايده بازديد بعمل آوريد.

10- متقاضيان اصل ضمانتنامه  يا فيش بانكي را پس از بارگذاري در سايت (پاكت الف) به صورت فيزيكي تا مورخ30/01/1403 در پاكت سر بسته و با درج كامل مشخصات شركت و شماره تماس به اداره مالي شهرداري زابل تحويل نمايند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *