نماد
لوگو

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی