نماد
لوگو

آگهی تجدید مناقصه عمومی احداث گرمخانه

شرایط عمومي

تجدید آگهی مناقصه عمومي یک مرحله اي ساخت گرمخانه )اقامتگاه (به مساحت 600متر مربع توسط شهرداري زابل

شهرداري زابل درنظر دارد جهت ساخت گرمخانه (اقامتگاه( به مساحت600 مترمريع را با شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومی يک مرحله اي به يکی از شرکتها يا موسسات ذيصلاح  واگذار نمايد.

1)متقاضي مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب ديماه 1337واصلاحيه هاي بعدي آن نمی باشد. در صورت عدم رعايت و محرز شدن، سپرده شرکت در مناقصه به نفع شهرداري زابل ضبط خواهد شد و در حین قرارداد کلیه زيانهاي ناشی از لغو قرارداد نیز از شرکت پیمانکار مطالبه خواهد شد.

 2)متقاضی موظف است از تاريخ 1401/05/15 لغايت 1401/05/19 جهت رويت مدارك شرکت در مناقصه عمومی به به نشاني سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد(setadiran.irمراجعه نمايند.

 3)متقاضی موظف است ازتاريخ 1401/05/19 لغايت 1401/05/29تا پايان وقت اداري )ساعت( 13:00) نسبت به بار گزاري کلیه اسناد مناقصه درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد(اقدام نمايند. بديهی است ارائه پیشنهادات می بايست در سه پاکت ««الف، ب، ج»»بصورت الکترونیکی و با امضاء ديجیتال در پاکت««الف»»و پاکت««ب»»و پاکت ««ج»»صورت پذيرد .بديهی است به استناد ماده(13) مصوبه هیات محترم وزيران به شماره 136159/ت 55289ه مورخ 1399/11/25مبنی به الزام به کارگیري اسناد پاکت هاي(ب) و (ج) و عدم پذيرش نسخ فیزيکی و اسناد فاقد امضاي الکترونیکی(داراي مهر گرم) تاکید می گردد درج اين موضوع در اساسنامه مناقصه و رعايت اين موضوع الزامی است.در خواست اسناد فیزيکی و يا فاقد امضاي الکترونیکی ممنوع است.

تبصرهمطابق بند(د( ماده (67) آئین نامه مالی معاملاتی شهرداري ها هر گونه اعلام انصراف و پس گرفتن پیشنهاد قیمت بايستی در تاريخ، ساعت و مکان مقرر فوق صورت گیرد در غیر اينصورت مورد پذيرش قرار نگرفته و هیچگونه ايراد واعتراض بعدي قابل قبول نخواهد بود.

4) جلسه کمیسیون مناقصه براي گشايش پاکت ها روز يكشنبه تاريخ 1401/05/30 ساعت 13:00 در محل ساختمان مرکزي شهرداري زابل به آدرس خیابان فردوسی شرقی روبروي بانک کشاورزي مر کزي برگزار خواهد شد 0

 5)برابرمدارك درخواستی، پیشنهاد دهنده بايد داراي زمینه و شرايط انجام امور مربوطه بوده باشد.

 6)قبل از ارائه پیشنهاد از چگونگی امور مورد مناقصه با مراجعه به شرايط و هماهنگی با مسئولین شهرداري اطلاع کافی کسب نموده و در صورت برنده شدن وموقع عقد قرارداد به وظايفی که عهده دار خواهد شد آشنايی کامل داشته باشد.

بديهی است عذر عدم اطلاع و.مورد قبول نخواهد بود.

 7)پیمانکار حق واگذاري مورد قرارداد را در جزء يا کل به ديگري ندارد.

 8)رعايت آئین نامه مالی و معاملاتی شهرداري زابل وساير مقررات مرتبط ضروري می باشد.

9)پیمانکار اقرار و اذعان می نمايد که شرايط مناقصه را بطور کامل رويت و مطالعه نموده و مفاد آنرا قبول نموده است و بعد از برنده شدن مفاد آن را لازم الاجرا می داند.

 10)پس از بازگشايی پیشنهادها و تنظیم صورتجلسه، سپرده هاي کلیه پیشنهاد دهندگان بجز نفرات اول و دوم مستردو سپرده هاي نفرات اول و دوم نیز پس از عقد قرارداد، با نفر اول به آنها مسترد خواهد شد. در صورتیکه برنده مناقصه به نحوي از عقد قرارداد خودداري نمايد مبلغ سپرده به نفع شهرداري زابل ضبط و مناقصه به نفر دوم واگذار خواهد شد و درصورت عدم قبول نفر دوم سپرده ايشان نیز به نفع شهرداري زابل ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد.

 11)به استناد بند 5ماده 64آئین نامه مالی معاملاتی لازم است برنده مناقصه در مدت اعتبار پیشنهادها حداکثر تابیست روز به استثناي ايام تعطیل نسبت به سپردن ضمانت نامه حسن انجام تعهد به میزان %10مبلغ کل سالانه قرارداد و عقد قرارداد اقدام نمايد. در صورتی که نفر اول در مهلت يادشده اقدام به سپردن ضمانت نامه و عقد قراردادنکند، ضمانت نامه شرکت در مناقصه وي ضبط و از نفر دوم دعوت بعمل خواهد آمد و نفر دوم نیز تنها براي تسلیم ضمانت و عقد قرارداد ضمن تمديد مدت اعتبار پیشنهادها فقط براي يکبار، بمدت بیست روز به استثناي ايام تعطیل فرصت خواهد داشت.

12)برنده مناقصه مکلف است کلیه مقررات و ضوابط شهر داري زابل رعايت کند.

پاكت»الف« شامل :

سپرده شركت در مناقصه به مبلغ1،250،000،000ريال  بصورت فيش واریزي به حساب تمركز وجوه سپرده 4063011407700361 نزد بانک ملي شعبه شهرداري یا ارائه ضمانت نامه بانكي بنام  شهر داري زابل با اعتبار يكسال

توضيح اینكه به جز دو مورد فوق هيچ مدرك دیگري قابل قبول نمي باشد.

پاكت»ب« شامل :

مجوز فعاليت از مراجع مربوطه

آگهي تأسيس شركت و اساسنامه،در اساسنامه موضوع فعاليت ذكرشده باشدو آگهي آخرین تغييرات كه دو سال از اعتبار آن نگذشته باشد.

پاكت»ج« شامل : برگ پيشنهاد قيمت

به پيشنهادات مبهم، مشروط و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر ارائه گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد .

مدارك ارسالي مسترد نخواهد شد.

سپرده شركت كنندگان پس از تعيين نفرات اول و دوم مسترد مي شود. ضمناسپرده نفرات اول و دوم نيز پس از انعقادقراردادمسترد خواهد شد .

شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهادها مختار است

كليه كسورات قانوني بر عهده برنده مناقصه ميباشد

هزينه چاپ آكهي از برنده مناقصه دريافت ميشود

شماره تلفن :05432231146مربوط به امور قراردادهاي حقوقي شهر داري زابل جهت پاسخگویي به سؤالات اعلام ميگردد.

كد اقتصادي شهرداري زابل 14002243027كد پستي شهرداري زابل46151-98617شناسه ملي شهر داري زابل14002243027

روابط عمومی شورای اسلامی شهر وشهرداری زابل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *